Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van ons aanbod, via ondertekening van de offerte. Na ondertekening van de offerte, kunnen de lessen met de cursist(en) ingepland worden en ontvangt u de factuur voor uw geboekte training. Als u als particulier een training bij ons boekt, heeft u 14 dagen bedenktijd vanaf uw aanmelding.

Artikel 2 – Annulering

Een sessie laten verzetten kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de sessie. In geval van ziekte kan een cursist eenmalig kosteloos een individuele sessie laten opschuiven naar een latere datum mits dit de voorgaande dag vóór 17.00 uur is doorgegeven aan de trainer. In alle andere gevallen wordt het gehele lesbedrag in rekening gebracht.
In verband met reeds geboekte trainingen op toekomstige data is het niet mogelijk herhaaldelijk sessies naar toekomstige data te laten verschuiven.
Mocht het wenselijk zijn (een deel van) de training op te schorten, dan zal de trainer met de cursist(en) en u als opdrachtgever meedenken en zo mogelijk (een deel van) de training herplannen op beschikbare toekomstige data. Reeds geboekte trainingen bij IncompanyDutch op toekomstige data zullen hiervoor echter niet verzet worden.

Artikel 3 – Betaling

Betaling vindt plaats door bijschrijving van het factuurbedrag op de rekening van IncompanyDutch vóór de uiterste vervaldatum zoals aangegeven op de factuur. Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de taaltraining van start gaat. Mocht de training echter reeds van start zijn gegaan, dan gaat IncompanyDutch ervan uit dat u per omgaande het factuurbedrag overschrijft.
Mocht betaling uitblijven, dan stopt IncompanyDutch met het verlenen van haar educatieve dienst. De training kan worden hervat zodra het factuurbedrag voor de geboekte training is bijgeschreven op de rekening van IncompanyDutch.

Artikel 4 – Vragen en klachten

Als u een vraag heeft, is het de intentie van IncompanyDutch om u zo spoedig mogelijk naar volle tevredenheid te beantwoorden.
Als u een klacht heeft, is het de intentie van IncompanyDutch om dit met spoed te behandelen en gezamenlijk een oplossing te vinden.
Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de training is IncompanyDutch telefonisch en per e-mail bereikbaar.

Mocht er in een uiterst geval sprake zijn van een geschil, dan streeft IncompanyDutch er te allen tijde naar samen met u tot de meest passende oplossing te komen. Mocht u desondanks in beroep willen gaan tegen onze geboden oplossing, dan is IncompanyDutch aangesloten bij arbeidsrechtkantoor AN-i, waar u zich dan toe kunt richten.

Artikel 5 – Gedragscode

IncompanyDutch verwacht dat cursisten met een positieve houding deelnemen aan de training. Als er echter sprake is van wangedrag, dan is IncompanyDutch gerechtigd de taaltraining voortijdig stop te zetten zonder restitutie van het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag.

Artikel 6 – Garantie

Bij het afgeven van de garantie om in dertig uur taaltraining in combinatie met dertig uur zelfstudie een taalniveau omhoog te gaan, gaat IncompanyDutch ervan uit dat de deelnemer(s) in goede mentale gezondheid verkeren. Bij hulp die wij bieden aan mensen met dyslexie kunnen wij deze garantie niet geven, echter zal met training en oefening verbetering merkbaar zijn.

Artikel 7 – Eigendomsrecht

IncompanyDutch maakt tijdens haar lessen gebruik van diverse materialen.
Op taalboeken die tijdens de lessen worden gebruikt, rusten de auteursrechten van de betreffende auteur. De inhoud van de boeken is bestemd voor uzelf en mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
Door IncompanyDutch zelf vervaardigd lesmateriaal, herkenbaar aan haar naam en het IncompanyDutch logo, blijft haar eigendom; alle auteurs- en andere rechten rusten bij IncompanyDutch. Dit lesmateriaal dient ten eigen behoeve gebruikt te worden. Beschikkingstelling aan derden is niet toegestaan.
Ingeval uw eigen documenten onderdeel vormen van uw les(sen), tekenen onze trainers voor geheimhouding ter volledige bescherming van u en uw eigendommen.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

Door u verstrekte informatie wordt te allen tijde door IncompanyDutch vertrouwelijk behandeld. IncompanyDutch conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Daarnaast tekenen onze trainers bij u voor geheimhouding ingeval de tekst die u aanlevert ter vertaling en/of ter behandeling tijdens (een) les(sen) vertrouwelijke informatie bevat. Indien gewenst leveren wij voor dit doel onze geheimhoudingscontracten aan, of maken wij gebruik van die van u.

Uw vertrouwen heeft naast het behalen van uw taaldoelen onze hoogste prioriteit.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 08-01-2020.

Translate »